Informacje o prelegentach

Podczas sesji głos zabiorą między innymi:


dr Magdalena Błażek

Fotografia - dr Magdalena Błażek

Dr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Sądowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem - biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny, spośród których najważniejsze to: Właściwości planów a skuteczność działań oraz poziom depresji i lęku, 2003; Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa 2004; Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów 2004; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego 2005; Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera, 2007; Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego, 2008; Ocena formalnych i merytorycznych aspektów opiniowania sądowo- psychologicznego w sprawach karnych, 2008; The psychological effects of sexual abuse against women, 2008 i Self-Concept Clarity and Religious Orientations:Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, 2010.

Jej obszar zainteresowań to: intencjonalne działania jednostki, realizowanie celów, kształtowanie się i funkcjonowanie osobowości, poszukiwanie sensu i wartości przez człowieka, rozwój i funkcjonowanie tożsamości i ja człowieka oraz patologia funkcjonowania rodziny i opiniowanie sądowo- psychologiczne.

W 2008 roku otrzymała Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG. Od 2002 roku członek Rady Instytutu Psychologii i Rady Wydziału Nauk Społecznych. Prywatnie interesuje się czytaniem literatury, nie tylko psychologicznej, dużo podróżuje i jest wielką zwolenniczką turystyki rowerowej.

ks. Grzegorz Daroszewski

Fotografia - ks. Grzegorz Daroszewski

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie, mgr teologii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent podyplomowego Studium przeciwdziałania patologiom społecznym przy Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2004 roku Dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Współredaktor kwartalnika BIULETYN o zagrożeniach duchowych. W 2006 mianowany Archidiecezjalnym duszpasterzem osób i rodzin zagrożonych działalnością sekt. Od 2010 licencjusz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Grzegorz Górny

Fotografia - Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, producent i reżyser filmowy i telewizyjny, założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika Fronda (do 2012r), zdobywca nagrody Grand Press w 2004 r. za film dokumentalny Śmierć na życzenie? o eutanazji w Holandii, współautor reportażu na temat działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w polskich mediach telewizyjnych w latach 90. Autor wielu książek, m.in. Demon Południa, Anioł Północy, Między matriksem a krucyfiksem, Raport o stanie wiary w Polsce, wywiad-rzeka z abp. Józefem Michalikiem. W 2011 r. otrzymał Medal Europejski przyznawany przez Węgierską Wszechnicę Wolnych Mediów jako wyraz uznania dla działalności na rzecz wolności mediów oraz działalności redakcyjnej i publicystycznej znanej w całej Europie Środkowej.

Edyta Gronowska

Fotografia - Edyta Gronowska

współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.

ks. dr Bolesław Karcz

Fotografia - ks. dr Bolesław Karcz

Od 2007 roku Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, asystent katedry katolickiej nauki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wśród zagadnień naukowych podejmuje m.in. tematykę formacji młodzieży oraz oddziaływania mediów na społeczeństwo.

o. dr Ksawery Knotz

Fotografia - o. dr Ksawery Knotz

kapłan w zakonie braci mniejszych kapucynów, doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor wielu książek, w tym m.in. "Seks, jakiego nie znacie", w których w bardzo otwarty sposób opowiada o seksie katolików. Prowadzi też portal internetowy www.szansaspotkania.pl skierowany do małżeństw kształtujących swoje życie seksualne według nauki Kościoła katolickiego. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Fotografia - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

teolog-biblista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz w Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

Ewa Kowalewska

Fotografia - Ewa Kowalewska

Od wielu lat pracuje w przestrzeni społecznej w organizacjach pozarządowych. Pełni funkcję prezesa Human Life International – Polska oraz Forum Kobiet Polskich. Jest także przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz dwóch książek: Wybierz Życie, oraz Być kobietą, ale jaką? Od 25 lat pracuje w poradni rodzinnej, jest instruktorem Polskiego Stowarzyszenia NPR. Organizowała wiele dużych międzynarodowych konferencji i kongresów. W 2007 roku była organizatorem IV Światowego Kongresu Rodzin, który odbył się w Warszawie, a skupiał ok. 6 tys. uczestników z 63 krajów. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Humanistyczno – Historycznego, kierunku filologia polska. Obecnie jest również koordynatorem na Europę peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia.

Wojciech Książek

Fotografia - Wojciech Książek

nauczyciel, lider „Solidarności” oświatowej na Pomorzu, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001. Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003). Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005). Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, edukacji regionalnej, głęboko personalistyczny wymiar szkoły. Jako ważne osobiste wydarzenia roku 2011 podaje przeżyty napad dwóch młodych chuliganów i uderzenie butelką w głowę w parku na Biskupiej Górce nad Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (z wniosku Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich).

ks. dr Filip Krauze

Fotografia - ks. dr Filip Krauze

Dyrektor Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego i Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni, Koordynator Duszpasterstwa Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Gdańskiej. W latach 1999-2004 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem Ks. Prof. Dra hab. Mariana Ruseckiego. W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję Delegata Rektora KUL ds. współpracy z Zagranicą w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Specjalizuje się w zagadnieniach dialogu nauk przyrodniczych i teologii oraz wzajemnych relacji religii i kultury.

prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

Fotografia - prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.

Małgorzata Barbara Pęczkowska

Fotografia - Małgorzata Barbara  Pęczkowska

Od szesnastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole jako nauczyciel religii i dwanaście lat na stanowisku nauczyciela konsultanta ds. nauczania religii w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Posiada gruntowne wykształcenie z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz znajomość środowiska nauczycielskiego – katechetycznego i jego specyfiki.

ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, prof. nadzw.

Fotografia - ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, prof. nadzw.

polski jezuita, teolog katolicki, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca demonologii, historii mistyki, nowych ruchów religijnych (sekt), problematyki okultyzmu i ezoteryki. Studiował w Krakowie (filozofia), Warszawie (teologia) i w Rzymie (filozofia, teologia, duchowość chrześcijańskiego Wschodu, antropologia mistyki, parapsychologia, demonologia). Prowadził badania we Włoszech, USA i w Rosji. Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i za granicą. Jest uznanym ekspertem klasy międzynarodowej, wykładowcą m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów. Wykładał też wielokrotnie na krajowych i międzynarodowych sympozjach czy sesjach naukowych (które nierzadko współorganizował), często o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconych nowym ruchom religijnym (sektom) czy też problemom z nimi związanym (psychomanipulacja, manipulacja duchowa, semantyczna, intelektualna, zniewolenia duchowe) lub innym formom światopoglądowym i duchowym (mistyka, duchowość, ezoteryzm, okultyzm, demonologia). Jest autorem wielu książek (tłumaczonych m.in. na język niemiecki, francuski i litewski) i ponad 100 artykułów-haseł w "Encyklopedii Białych Plam" oraz kilkudziesięciu innych artykułów naukowych, które znalazły się w publikacjach zbiorowych czy czasopismach naukowych. Jest też redaktorem naukowym wielu książek tłumaczonych na język polski (głównie z języka włoskiego, francuskiego i niemieckiego). Prowadził wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL-u). Wykładał też w seminariach duchownych, dawał konferencje w kościołach i prowadził sesje duszpasterskie w ośrodkach duchowości oraz sesje formacyjne dla księży i sióstr zakonnych. Prowadził też wielokrotnie rekolekcje dla osób duchownych i świeckich - w Polsce i za granicą (Niemcy, USA). Publikuje także w dziennikach i czasopismach popularnych (głównie katolickich), udziela wywiadów, występuje w radiu i telewizji.

Antoni Szymański

Fotografia - Antoni Szymański

senator VI kadencji (przewodniczył Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej), poseł III kadencji (przewodniczył Sejmowej Komisji Rodziny), socjolog, kurator sądowy specjalista, działacz samorządowy, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, członek Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ Solidarność (1980-1981), członek Komisji ds. Rodzin Episkopatu Polski (1995-96), żonaty, ma trzy córki.

Dominik Tarczyński

Fotografia - Dominik Tarczyński

DOMINIK TARCZYŃSKI ma 33 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założycielem oraz Prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Katolików CHARYZMATYCY" zajmującego się między innymi ewangelizacją w mediach poprzez filmy i reportaże. Od stycznia 2009 przez ponad rok pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej w Kielcach, a obecnie pracuje jako dyrektor w warszawskiej centrali TVP. W latach 2003-2008 animator wspólnoty w Katedrze Westminster w Londynie, szef informacji w londyńskim Radiu Orła gdzie prowadził popularną audycje muzyki chrześcijańskiej: "Uwielbienie Na Antenie". Dominik Tarczyński był także asystentem świeckim, czołowego brytyjskiego egzorcysty, ks. Jeremiego Daviesa który wspólnie z o. Gabriele Amorthem założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów. Jest autorem dwóch filmowych wywiadów z egzorcystą watykańskim, a także producentem dokumentu o powstającym na Filipinach, największym na świecie sanktuarium maryjnym.

"KOLUMBIA - Świadectwo dla Świata" nie jest typowym filmem dokumentalnym. To raczej zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu kolumbijskiej władzy świeckiej oraz kościelnej. Jest to obraz walki prowadzonej przez członków Kościoła katolickiego na płaszczyźnie duchowej ale także w świecie fizycznym który dla Kolumbijczyków jest światem przepełnionym przemocą. Na całym świecie "kartele narkotykowe" kojarzą się wszystkim z Kolumbią która jest jednym z głównych światowych producentów kokainy, a porwania dla okupu są tutaj codziennością. Jednak pośród tak wielkiego cierpienia i wyniszczenia pojawia się nadzieja dla tych wszystkich którzy od lat modlą się o pokój i błogosławieństwo dla tej wspaniałej ziemi.

Małgorzata Więczkowska

Fotografia - Małgorzata Więczkowska

pedagog, nauczyciel dyplomowany. Autorka serwisu internetowego www.edukacjamedialna.pl. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. W swoim dorobku posiada ok.80 artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych, dotyczących wychowania i edukacji medialnej. Autorka bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych. Przygotowuje prace doktorską dotyczącą przekazów medialnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB

Fotografia - ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB

kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej; zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej oraz historią salezjanów w Polsce. Autor kilkudziesięciu książek naukowych, artykułów i recenzji. Publicysta - na stałe współpracuje z „Gazetą Polską Codzienną”, „Magazynem Salezjańskim Don Bosco”, „Actum”. Członek: Associazione Cultori di Storia Salesiana, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży. Od 1995 jest związany z animacją Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, był jednym z założycieli inicjatywy „Przystanek Jezus” podczas ewangelizacji na festiwalu Woodstock w Żarach. Od kilkunastu lat jest przewodnikiem gr. „żółtej” na Międzynarodowej Salezjańskiej Pielgrzymce Suwałki – Ostra Brama, od lat 5 organizuje Ogólnopolską Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę.

dr Jadwiga Zięba

Fotografia - dr Jadwiga Zięba

doktor nauk teologicznych, mgr lic. prawa kanonicznego; absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie, pracownik Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej (1992-1995) i Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Metropolitalnej Krakowskiej (1995-1999); redaktor miesięcznika “Posłaniec Serca Jezusowego” (2000-2006) i sekretarz redakcji “Posłaniec Miesięcznik Katolicki” (2006-2010); obecnie redaktor książek w Wydawnictwie WAM. Autorka książki “Egzorcyści. Historia – teologia – prawo – duszpasterstwo” (Wyd. WAM, Kraków 2012).

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Fotografia - ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

ur. 1957, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor ponad 150 książek i szeregu publikacji z tematyki nauk o rodzinie, teologii, historii idei, nauk o mediach i zagrożeń współczensnych, m.in. Leksykonu współczesnych zagrożeń duchowych (WAM, Kraków 2008), Sekty w Internecie (Salwator, Kraków 2008), Encyklopedii końca świata (Petrus, Kraków 2009), Świat voodoo (Wydawnictwo WAM, Kraków 2011), W sieci hazardu (Petrus, Kraków 2011).