Informacje o prelegentach

Podczas sesji głos zabiorą:


ks. Grzegorz Daroszewski

Fotografia

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie, mgr teologii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent podyplomowego Studium przeciwdziałania patologiom społecznym przy Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2004 roku Dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Redaktor kwartalnika BIULETYN o zagrożeniach duchowych. W 2006 mianowany Archidiecezjalnym duszpasterzem osób i rodzin zagrożonych działalnością sekt. Od 2010 licencjusz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

dr hab. Urszula Dudziak

Fotografia

psycholog, teolog, instruktor naturalnego planowania rodziny, doradca życia rodzinnego, kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie, członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny.

Napisała 10 książek oraz wiele artykułów z zakresu wychowania do miłości i psychoprofilaktyki społecznej. Wśród jej publikacji książkowych są: "Seksualność a polityka od socjalizmu do liberalizmu", Toruń 1999; "Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków ich rodziców i nauczycieli", Częstochowa 2001, 2002; "Miłość, małżeństwo i co dalej?" Częstochowa 2001; "Wychowanie w klasie szkolnej", Warszawa 2002; "Życie. Rodzina. Wychowanie", Warszawa 2009; "Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne", Lublin 2009.

Uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia: w 2002 roku - I nagrodę w konkursie na najlepszy poster podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Franciszka Venuleta pt. "Palenie tytoniu a zdrowie"; w 2005 r. od Rektora KUL - indywidualną nagrodę II stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną; w 2006 r. za profilaktykę palenia tytoniu i troskę o zdrowie rodzin - Złotą Honorową Odznakę Fundacji „Promocja Zdrowia”, a także Nagrodę „Białego Kruka”; w 2007 r. zaliczona do grona 100 najlepszych mówców wypowiadających się na temat rodziny, otrzymała Medal IV Światowego Kongresu Rodziny; w 2009 za zasługi w dziedzinie kształtowania postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa i upowszechniania metod rozpoznawania płodności otrzymała odznakę Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Karolina Elbanowska

Fotografia

wspólnie z mężem Tomaszem Elbanowskim, zainicjowała ogólnopolską akcję "Ratuj Maluchy", w której grupa 50 tys. rodziców wpłynęła na odroczenie reformy obniżenia wieku szkolnego. Współzałożycielka Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Jedna z inicjatorek sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który - również wsparty przez 50 tys. osób - przyczynił się do poprawienia i złagodzenia zapisów ustawy. Publikuje min. w "Rzeczpospolitej" komentarze nt. polityki rodzinnej i edukacji. W 2009 wyróżniona za działalność społeczną przez Życie Warszawy tytułem Dama Stolicy. Germanistka, prywatnie mama piątki dzieci.

Edyta Gronowska

współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego „Lokomotywa”, w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje promowanie edukacji personalistycznej oraz ścisłej współpracy z rodzicami, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka. „Bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.

dr Hanna Karp

Fotografia

medioznawca, religiolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Autorka m.in. książek „Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce” (1999), „Cuda na sprzedaż. Oblicza polskiej transformacji” (2008). Mieszka w Warszawie.

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Fotografia

teolog-biblista i egzorcysta, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, rektor Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz we Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

Wojciech Książek

Fotografia

nauczyciel, lider „Solidarności” oświatowej na Pomorzu, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001. Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003). Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005). Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, edukacji regionalnej, głęboko personalistyczny wymiar szkoły.

Małgorzata Nawrocka

Fotografia

Za najważniejsze w swoim dorobku pisarskim uważa:

  • debiut, zbiór poezji „Piórka z podwórka” wydane w bibliotece „Niedzieli”
  • „Różowych snów”, zbiór poezji dla dzieci wydany w Wydawnictwie Sióstr Loretanek.
  • a zwłaszcza dwie powieści antymagiczne: „Anhar” oraz „Alhar syn Anhara” - będące literackim komentarzem do „Harrego Pottera” J. Rowling; książki wydane przez Edycję Świętego Pawła. Właśnie te powieści dały początek pomysłowi zorganizowania sympozjum p.t. „Magia cała prawda”.

prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

Fotografia

pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.

ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ

Fotografia

polski jezuita, teolog katolicki, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca demonologii, historii mistyki, nowych ruchów religijnych (sekt), problematyki okultyzmu i ezoteryki. Studiował w Krakowie (filozofia), Warszawie (teologia) i w Rzymie (filozofia, teologia, duchowość chrześcijańskiego Wschodu, antropologia mistyki, parapsychologia, demonologia). Prowadził badania we Włoszech, USA i w Rosji. Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i za granicą. Jest uznanym ekspertem klasy międzynarodowej, wykładowcą m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów. Wykładał też wielokrotnie na krajowych i międzynarodowych sympozjach czy sesjach naukowych (które nierzadko współorganizował), często o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconych nowym ruchom religijnym (sektom) czy też problemom z nimi związanym (psychomanipulacja, manipulacja duchowa, semantyczna, intelektualna, zniewolenia duchowe) lub innym formom światopoglądowym i duchowym (mistyka, duchowość, ezoteryzm, okultyzm, demonologia). Jest autorem wielu książek (tłumaczonych m.in. na język niemiecki, francuski i litewski) i ponad 100 artykułów-haseł w "Encyklopedii Białych Plam" oraz kilkudziesięciu innych artykułów naukowych, które znalazły się w publikacjach zbiorowych czy czasopismach naukowych. Jest też redaktorem naukowym wielu książek tłumaczonych na język polski (głównie z języka włoskiego, francuskiego i niemieckiego). Prowadził wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL-u). Wykładał też w seminariach duchownych, dawał konferencje w kościołach i prowadził sesje duszpasterskie w ośrodkach duchowości oraz sesje formacyjne dla księży i sióstr zakonnych. Prowadził też wielokrotnie rekolekcje dla osób duchownych i świeckich - w Polsce i za granicą (Niemcy, USA). Publikuje także w dziennikach i czasopismach popularnych (głównie katolickich), udziela wywiadów, występuje w radiu i telewizji.

Antoni Szymański

Fotografia

senator VI kadencji (przewodniczył Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej), poseł III kadencji (przewodniczył Sejmowej Komisji Rodziny), socjolog, kurator sądowy specjalista, działacz samorządowy, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, członek Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ Solidarność (1980-1981), członek Komisji ds. Rodzin Episkopatu Polski (1995-96), żonaty, ma trzy córki.